210-300-9540 0      Blog      PanelΌροι χρήσης

H "HappyByte" (στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία), μέσω του δικτυακού τόπου http://happybyte.gr, διαθέτει πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διακομιστών (web servers), μισθωμένων από τρίτους. Οι διακομιστές αυτοί διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της (web sites, οπτικοακουστικό υλικό, multimedia) και μέσω αυτών δύναται να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της. Ο Πελάτης, προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρία, χώρο στο server για τους δικούς του σκοπούς.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Επίσης η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των cPanel, Plesk, PHP, MySQL, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις σελίδες και εφαρμογές του (τον κώδικα PHP, MySQL queries κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.

β) Η Εταιρία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (HappyPanel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης των οδηγιών χρήσης του Πίνακα Ελέγχου του.

γ) Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην Εταιρία, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή να εκπαιδεύσει τον Πελάτη αλλά καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με την γνώση ή μη.

δ) Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

ε) Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

στ) Η Εταιρία δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο). Σε περίπτωση παροχής συνδεσιμότητας της υπηρεσίας του πελάτη σε ποσοστό μικρότερο του 99,9% σε έναν ημερολογιακό μήνα, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρία με ένα ticket στο Helpdesk αποζημίωση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του εν λόγω ημερολογιακού μήνα, σε μορφή πίστωσης για επέκταση της υπηρεσίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Ο χρόνος υπολογισμού του ποσοστού downtime ξεκινάει από τη στιγμή του ανοίγματος του ticket στο Helpdesk.

ζ) Στις υπηρεσίες υποστήριξης VPS & Dedicated servers συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση προβλημάτων που έχουν προκύψει. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ολοκληρωμένη επίλυση των προβλημάτων.

η) Η Εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη για την παροχή και την διατήριση αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ta backups παρέχονται μόνο σαν διευκόλυνση και η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να τα παρέχει χωρίς να χρειάζεται να διευκρινήσει το λόγο.

2. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVERS

α) H εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate software, warez sites, serial numbers), παρέχει απευθείας links προς τα παραπάνω, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία απενεργοποιεί το λογαριασμό του και ειδοποιεί τον πελάτη να αφαιρέσει το υλικό και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.

β) Η Εταιρία μπορεί επίσης να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικου ταχυδρομείου (spam mail) εφόσον έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58. Η αποστολή emails σε λίστα αποδεκτών επιτρέπεται μόνο εφόσον οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί με διαδικασία double opt in (διπλής επιβεβαίωσης). Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην εταιρεία όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι διευθύνσεις email έχουν αποκτηθεί με διαδικασία double opt-in. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της υπηρεσίας email αν το κρίνει σκόπιμο. Η εταιρία έχει θέσει όριο αποστολής μηνυμάτων 500 emails/ώρα για την εύρυθμη λειτουργία του server. Η εταιρία ενδέχεται να αλλάξει την τιμή αυτού του ορίου όποτε η ίδια το κρίνει σκόπιμο.

β2) Επιπλέον η χρήση δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο των πόρων του συστήματος είναι ανώφελη επιβάρυνση του συστήματός μας και δεν είναι αποδεκτή. Εάν η χρήση ενός λογαριασμού Πελάτη είναι περισσότερο του δέκα τοις εκατό (10%) των πόρων, ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.Επίσης αν ο λογαριασμός του χρήστη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του server η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού αυτού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο ελάχιστος χρόνος δήλωσης cron jobs είναι πέντε (5) λεπτά ανά cron job.

γ) Απαγορεύεται η εκπομπή μηνυμάτων από/στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τα δικά μας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη. Η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου. Η εκκίνηση πολλαπλών διεργασιών. Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, fishing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop ή δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, IRC, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX) και διάφορα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming, το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.

δ) To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού αποκτήσει πρόσβαση στον server και μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια οπότε και θα διωχθεί ποινικά με κάθε δικαστικό μέσο.

ε) Σε πακέτα με unmetered κίνηση, ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 100GB/μήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της κίνησης για 1 μήνα η σελίδα δεν κλείνει (όπως συμβαίνει με τα πακέτα που έχουν συγκεκριμένη μηνιαία κίνηση) αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται. Σε περίπτωση που η υπέρβαση της πολιτικής ορθής χρήσης είναι συνεχής, τότε θα έρθουμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για να βρούμε κάποια διαφορετική λύση (άλλο πακέτο, cloud server κλπ) η οποία θα καλύπτει διεξοδικά τις ανάγκες του.

ζ) Στα πακέτα Web & Power hosting δεν επιτρέπεται το video streaming και η φιλοξενία αρχείων video.

η) Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει τον κώδικα της ιστοσελίδας του με τις τελευταίες εκδόσεις που είναι διαθέσιμες για το CMS του (core/plugins/themes/modules). Σε περίπτωση που εντοπιστεί εισβολή στην ιστοσελίδα του πελάτη από τρίτους, η HappyByte διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την ιστοσελίδα και το λογαριασμό του πελάτη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης η HappyByte διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του πελάτη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όταν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Θ) Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία αρχείων που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 100MB. Δεν επιτρέπεται η διατήρηση στο server αρχείων backup (αντίγραφα ασφαλείας) ούτε αρχείων που δεν σχετίζονται με την λειτουργία της ιστοσελίδας. Η HappyByte διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τέτοιου είδους αρχεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Η αμοιβή για την διάθεση του virtual server πληρώνεται μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο του virtual server.

β) Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες Web Hosting (δεν ισχύει για domains, VPS, dedicated & power hosting). Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών ισχύει για τις πρώτες 60 ημέρες της φιλοξενίας του νέου Πελάτη (και όχι για τις μελλοντικές ανανεώσεις) και μόνο εφόσον η διάρκεια του πακέτου είναι τουλάχιστον 1 έτος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης για οποιονδήποτε λόγο επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας, μας ενημερώνει γραπτώς μέσω ticket στο HappyPanel. Ο Πελάτης δεν χρειάζεται να δώσει δικαιολόγηση για τον λόγο χρήσης της Εγγύησης Επιστροφής Χρημάτων.

γ) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όσα domains φιλοξενούνται κάτω από το όνομά του και είναι ενταγμένα η μή στο λογαριασμό που διατηρεί με την Εταιρία, υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα domains σύμφωνα με την οικονομική πολιτική της Εταιρίας. Στην ακραία περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο ένα ή περισσότερα domains στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domains του, εξοφλημένων ή όχι χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας στον πελάτη.

δ) Επιστροφή χρημάτων δίνεται μόνο στα προιόντα Web Hosting (πακέτα Webmaster, Freelancer, Business) και μόνο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Στα υπόλοιπα προιόντα δεν δίνεται επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο και σε οποιοδήποτε διάστημα.

4. ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

α) Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας μεταπωλούν ως αυτόνομες οντότητες τις υπηρεσίες μας και διατηρούν την ανωνυμία της προέλευσης των υπηρεσιών μας μέσω των nameservers μας. Οι ίδιοι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και υλικό των σελίδων των ιδίων αλλά και των πελατών τους.

β) Τα hosting που ανοίγουν για λογαριασμό των πελατών τους υφίστανται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα αλλά εφόσον ο λογαριασμός του μεταπωλητή (reseller account) παραμένει ενεργός. Στην περίπτωση αποχώρησης του μεταπωλητή και αίτησής του για διαγραφή του λογαριασμού του θα διαγράφονται μαζί του και τα domains που ανοίχθηκαν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στους servers μας. Καμμία αποζημίωση δεν θα υπάρξει και ο πελάτης (μεταπωλητής) συμφωνεί πως φέρει την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης μεταφοράς των sub domains του και όλων των περιεχομένων τους από τους διακομιστές της Εταιρίας πριν τη διαγραφή των λογαριασμών. Εναλλακτικά ο Μεταπωλητής μπορεί να ζητήσει την ανεξαρτητοποίηση/αποδέσμευση τους και τη συνέχιση της λειτουργίας των domains των πελατών του καταβάλλοντας τη διαφορά στην τιμή του κάθε πακέτου Μεταπωληθέντος web hosting σε Κοινό web hosting πακέτο.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔIKAIΩΜΑΤΑ

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην HappyByte και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της HappyByte και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού με την ίδια ή παραπλήσια μορφή όπως αυτή που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου server. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

7. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων χωρίς αιτία, στη λήξη του κύκλου ανανέωσης της σύμβασης. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες μας κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

8. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την Εταιρία και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του virtual server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας του διακομιστή.

9. ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι' αυτό. H ανανέωση γίνεται με την καταβολή του εκάστοτε κόστους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν γίνει εμπρόθεσμη πληρωμή για το κόστος της ανανέωσης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την εμφάνιση της σελίδας του πελάτη καθώς και κάθε υπηρεσία που συνοδεύεται από το πακέτο.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στα sites που φιλοξενούμε στους servers μας.

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:
-Προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση των sites της HappyByte
-Προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.
-Προστατεύουμε τα δικαιώματα μας και την περιουσία μας
Παρ' όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και η IP διεύθυνση - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της Eταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

11. AΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το δικαστήριο Ηρακλείου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης http://happybyte.gr/ τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την παραγγελία/χρήση των υπηρεσιών μας, κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με την υπογραφή σας στο παρόν κείμενo. Η όποια παραγγελία αποσταλλεί στην HappyByte περιλαμβάνει τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

12. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας χρησιμοποιούμε cookies. Με τη χρήση του site αποδέχεστε τη χρήση cookies.